: +90 232 831 3505 : kfc@kfc.com.tr webmail

                                        K.F.C. GIDA A.Ş. İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Yayın Tarihi / Rev. No: 20.06.2018 / 00

                   1. AMAÇ VE KAPSAM:
1.1. KFC Gıda A.Ş. insan haklarına saygılı, etik ilke ve davranış çerçevesinde, yasalara uygun şekilde, ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla faaliyet göstermektedir. Çalışanları ve iş ilişkisinde olduğu tüm paydaşları için insan haklarına saygılı bir anlayış benimsemekte ve toplum genelinde temel insan haklarının gözetilmesini hedeflemektedir. Politikamız Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin teamüllerine uygundur.
1.2. Bu İnsan Hakları Politikası; Üst Yönetim tarafından onaylanmış ve kamuya açıklanmış, Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası, Etik, Çevresel ve Sosyal Politikası, İşçi Sağlığı Güvenliği Politikası, İnsan Kaynakları ve ilgili tüm dokümanların ayrılmaz bir parçasıdır. 1.3. KFC Gıda A.Ş. İnsan Hakları Politikası başta çalışanlarımız olmak üzere, iş ortakları ve tedarikçilerimizi kapsamaktadır. İnsan Hakları Politikası’nda belirtilen kurallar çalışanlarımıza yıllık eğitimlerde aktarılmaktadır. Çalışanlarımızın yanı sıra iş ortaklarımız ve tedarikçilerimize de bu Politika’da yer alan prensipler bildirilmekte, beklenti ve taahhütlere uyumlu olarak hareket etmeleri beklenmektedir.

                   2. GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
Üst Yönetim-Genel Müdür:
Genel Müdür, İnsan Hakları Politikası’nın onaylanmasından, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.
Kalite Sistem Koordinatörü:
Kalite Sistem Koordinatörü, İnsan Hakları Politika’sının hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden sorumludur.
Kalite Sistem Koordinatörü "Sonay Aras" İnsan Hakları'ndan sorumlu yetkili kişi olarak atanmıştır.
Çalışan:
Çalışanlar,
• KFC Gıda A.Ş. politika, yönetmelik ve prosedürlere bağlı kalınması, bunlara uyum sağlanması,
• Yürürlükteki mevzuata uyumlu çalışılması,
• Bu dokümana aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Personel Sorumlusu’na e-posta göndererek ik@kfc.com.tr veya 0232 831 35 05 numaralı telefonu arayarak rapor etmekle sorumludur.
İş Ortaklarımız ve Tedarikçilerimiz:
İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin, işbu İnsan Hakları Politikası bildiriminde yer alan ilkelere uyması ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır. Tedarikçiler, müşteriler ve diğer ortaklarla iş yaparken insan haklarına saygı gösterilmesi beklenir. Bu İnsan Hakları Politikası’nın uygulama esasları ve konuya ilişkin mevzuata uyum denetimlerinin yapılması esastır.
Personel İşleri Departmanı:
Hazırlanan işbu Politika’nın fabrika içinde tüm personele duyurulmasından ve yayınlanmasından Personel İşleri Departmanı sorumludur.

                3. POLİTİKA BEYANI:
3.1. Bu Politika kapsamında KFC Gıda; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun olarak, ülkemizin taraf olduğu uluslararası beyanname, ilke, sözleşme ve prensipleri benimseyerek çalışanlarımızın tüm haklarını gözetmeye önem vermektedir.
3.2. Çalışanlarımıza din, dil, ırk, yaş, renk, milliyet ya da sosyal köken, cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen göstermekteyiz. İşe alım, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme; performans, beceriler ve deneyim temel alınarak yapılmaktadır.
3.3. Çocuk işçi çalıştırmamaktayız ve zorla çalıştırma, modern kölelik ve insan ticareti uygulanmamaktadır. Söz konusu durumlarla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde uygulanan kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmaktayız.
3.4. Çalışma saatleri, tatiller ve fazla mesai konusunda asgari standart olarak yürürlükteki yasalara uymaktayız. Normal çalışma saatleri için ödenen maaşların asgari olarak yasaların öngördüğü ücretler seviyesinde olmasını sağlamaktayız.
3.5. Çalışanlarımızın ifade özgürlüğü, toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermekte ve geçerli yasalara uyumu sağlamaktayız.
3.6. KFC Gıda olarak tüm çalışanlarımıza, güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışabilecekleri koşulları ve iş ortamını sağlamayı öncelikli konular arasında görmekte ve tüm faaliyetlerimizde “sıfır kaza” hedefi doğrultusunda hareket etmekteyiz. İSG’ye yönelik uluslararası prensiplere ve ulusal kanun ve mevzuatlara tam uyumu gözetmekte, bu konuda çalışanlarımızın bilinçlendirilmesine önem vermekte ve yasal zorunlulukların ötesinde iyi uygulamalar sunmayı taahhüt etmekteyiz.
3.7. Çalışanlarımıza güvenli ve her türlü taciz, suiistimal, istismar, kötü muamele, yıldırma veya şiddetten uzak çalışma ortamı sunacağımızı taahhüt etmekteyiz. Her türlü disiplin sorunu uygun süreçler yoluyla çözülecektir.
3.8. İnsan Hakları Politikamız hakkında paydaşların geri bildirim ve görüşlerine önem vermekteyiz. Politika ile ilgili geri bildirimler ve olası Politika ihlalleri ve uyumsuzluklar kfc@kfc.com.tr üzerinden bildirilir.

             4. İZLEME VE UYUM:
KFC Gıda insan hakları üzerinde olumsuz bir etki oluşması halinde bu etkileri azaltmaya ve önlemeye çalışmaktadır. İnsan haklarının risk altında olması durumunda ilgililerle iletişime geçilerek gerekli önlemler alınır.
Politika’ya uyum konusunda ihlallerin ihbarı için ihbar edenin kimliği saklı tutulmaktadır.
Politika yılda bir gözden geçirilir ve politikanın uygulanmasının takibi gerçekleştirilir. Paydaşlardan geri bildirim gelmesi durumunda aksiyon alınarak Politika gözden geçirilir.

             5. POLİTİKAYA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ:
Politika kapsamında KFC Gıda tarafından yapılan hak ihlallerinin telafi edilmesi için şikâyet mekanizmaları mevcuttur. Gerekli görüldüğü takdirde uzman görüşüne başvurulabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak, uzmanlardan faydalanılabilir. Soruşturma esnasında istenen tüm bilgi ve belgeler verilir. Tüm çalışanlar bu anlamda yardımcı olmak durumundadır.
Politika kapsamında endişelerini bildiren herhangi bir çalışana karşı misillemede bulunulmaz ve gizliliği koruyan süreçlerle bildirimler ele alınır.
Politikanın yürütülmesi sırasında politikaya uyulmaması durumunda sorumlu kişi veya kişilere karşı, işten çıkarma da dahil olmak üzere, uygun görülen disiplin müeyyidelerini uygulayacaktır.

               6. KAMUYU BİLGİLENDİRME:
Politika İngilizce ve Türkçe dillerinde web sitesi vasıtasıyla kamuyla paylaşılmıştır. Politika’nın tüm çalışanlar da dahil olmak üzere tüm paydaşlara ve kamuya açıklanması zorunludur. Politika’da herhangi bir değişikliğe gidilmesi durumunda da aynı yükümlülükler geçerlidir.

                                                                                                                                                 GENEL MÜDÜR
                                                                                                                                                    CEVAT KOÇ
                                                                                                                                                     20.06.2018

Bizden dinleyin!
BÜLTEN ABONELİĞİ

© 2019 K.F.C. GIDA

Bilgi Toplum Hizmetleri